•  
 •  
 •  
 •  
  گالری تصاویر

  ورود مدیران به سالن شماره 2

  ورودی سالن طبقه 2

  مهندس زارع مدیر کل حفاظت الکترونیک وزارت نفت

  مصاحبه ی واحد مرکزی خبر با مدیر نمایشگاه آقای تیمورنژاد

  ستاد برگزاری نمایشگاه 1

  رادیو دنیای حفاظت 2

  رادیو دنیای حفاظت1

  جناب آقای سرهنگ مداحی و مدیریت نمایشگاه در حال بازدید

  ثبت نام بازدید کنندگان هنگام ورود به سالن

  برگه های ثبت نام

  بازدید کننده در ستاد برگزاری نمایشگاه

  بازدید از ستاد برگزاری نمایشگاه

  افتتاحیه 2010

   
  دسته بندی گالری